طرح توجیهی احداث گلخانه صیفی جات بمساحت 1000 مترمربع سال 1400

تومان 47,000