طرح توجیهی احداث بیمارستان 350 تخت خوابی سال 1400

تومان 49,000