طرح توجیهی احداث بیمارستان 300 تخت خوابی سال 1400

تومان 48,000